Portal / Edukacja / Przedszkole Samorządowe / Program "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE" Poniedziałek - 22 grudnia 2014 Bożeny, Drogomira, Zenona     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku 2014 - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Menu
Szukaj
Optymistyczne Przedszkole - sprawozdanie z realizacji programu
Optymistyczne Przedszkole
Optymistyczne Przedszkole - raport ze zjazdu

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE - SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU
"OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
W GRYBOWIE

     Przedszkole Samorządowe w Grybowie przystąpiło do programu 18. maja 2005 roku. Pierwszym etapem pracy nad tymże programem było zapoznanie nauczycielek z materiałami otrzymanymi od autorek. Realizację programu zawartego w poszczególnych teczkach rozpoczęto od września 2005 roku. Zrealizowane działania obrazuje poniższe zestawienie.

1. TECZKA CZERWONA - WYCHOWANIE

     • Opracowanie przy udziale rodziców Programu Wychowawczego Przedszkola
     • Opracowanie Kodeksu Wychowawczego Przedszkola obowiązującego przedszkolaków, rodziców, wszystkich pracowników przedszkola oraz wyeksponowanie go do wiadomości zainteresowanym
     • Przeprowadzenie na terenie przedszkola ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza", odesłanie zebranych pieniędzy do organizatorów
     • Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego "Żyję w zgodzie z sobą i innymi" z dziećmi z rodzin patologicznych
     • Opracowanie i wdrożenie planu adaptacji dziecka 3- letniego, rozprowadzenie wśród rodziców broszury "Idę do przedszkola" oraz ankiety informacyjnej o dziecku
     • Organizowanie w grupach zajęć "Prawa i obowiązki dziecka", sporządzanie kontraktów grupowych
     • Wykorzystywanie w pracy z dziećmi zabaw wyrabiających charakter
     • Dalsza realizacja programu "Błękitny Kciuk" wg materiałów Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krakowie
     • Działalność LOP: objęcie członkowstwem dzieci 6-letnich, zbieranie nasion, pielęgnacja roślin w ogrodzie, dokarmianie ptaków, przygotowywanie budek lęgowych
     • Uzyskanie przez przedszkole certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie

2. TECZKA FIOLETOWA - PROMOCJA

     • Opracowanie Harmonogramu działań promocyjnych, patronat medialny objęła gazeta lokalna "Kurier Grybowski"
     • Prowadzenie na stronie Internetowej aktualności z życia przedszkola
     • Wysyłanie przez nauczycielki artykułów do ogólnopolskich gazet: Bliżej Przedszkola, Przyroda Polska. W regionalnej Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł pt. "Wychowują optymistycznie"
     • Wykonanie stroików wraz z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla "Przyjaciół przedszkola"

3. TECZKA NIEBIESKA - WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

     • Zapoznanie rodziców z programem na zebraniu ogólnym
     • Założenie "Klubu Rodzica"
     • Przeprowadzanie co dwa miesiące zebrań grupowych z rodzicami
     • Systematyczne prowadzenie ściennej gazetki informacyjnej dla rodziców w przedszkolu
     • Drukowanie gazetki dla rodziców pt. "Figielek", miesięcznik oraz dodatku "Biuletyn OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"
     • Zaprojektowanie i wykonanie gazetki ściennej poświęconej prawom dziecka wg Konwencji o prawach dziecka
     • Zajęcia otwarte organizowane z udziałem rodziców w grupach przedszkolnych
     • Wspólne dekorowanie sal przedszkolnych z rodzicami z okazji zbliżających się świąt, spotkania opłatkowe, Jasełka
     • Zebranie zabawek w związku z akcją "Zostań świętym Mikołajem" na rzecz dzieci niepełnosprawnych
     • Pomoc rodziców w pracach remontowych na terenie przedszkola:
          - naprawa sprzętu w ogrodzie przedszkolnym (spawanie, malowanie),
          - wykonanie elementów do stolików dziecięcych w salach,
          - malowanie ścian i sufitów w korytarzu oraz w pokoju nauczycielskim

4. TECZKA GRANATOWA - ZARZĄDZANIE

     • Uwzględnienie w rocznym planie pracy przedszkola realizacji programu
     • Samokształcenie sterowane: wymiana doświadczeń, wiadomości oraz pomysłów pomiędzy nauczycielami dotyczących realizacji programu
     • -Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na terenie przedszkola z udziałem wojewódzkiego trenera nt. "Zabawy fundamentalne"

5. TECZKA POMARAŃCZOWA - TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH

     • Zapoznanie nauczycieli z teorią inteligencji wielorakich
     • Opracowanie i rozprowadzenie wśród rodziców Broszury "Teoria inteligencji wielorakich"
     • Wypełnienie przez rodziców ankiet "Obserwacje talentów dzieci"
     • Diagnoza mapy inteligencji dzieci przy udziale rodziców

6. TECZKA ZIELONA - TESTY

     • Wdrożenie Karty obserwacji dziecka 3-letniego
     • Wprowadzenie karty obserwacji i oceny umiejętności dziecka 6-letniego
     • Opracowanie i wypełnianie kart obserwacji dziecka 4-letniego i 5-letniego
     • Badanie poziomu optymizmu dzieci 3-4-5-6-letnich

7. TECZKA ŻÓŁTA - ROZWÓJ INDYWIDUALNY DZIECKA

     • Rada Pedagogiczna szkoleniowa przeprowadzona metodami aktywnymi nt. Stwarzanie przez nauczycieli warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań dziecka
     • Wprowadzanie pewnej części zajęć wybieranych przez dzieci
     • Organizowanie w salach w miarę posiadanych środków kącików zainteresowań dla dzieci
     • Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych organizowanych przez miesięcznik "Bliżej Przedszkola" nt. "Las-wspólne dobro wszystkich ludzi" oraz "Wesoły świat Jana Brzechwy"

mgr Edyta Kowacz

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Piotr Nowak