ZEZWOLENIA NA ALKOHOLMIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GRYBOWIE

Nie dla alkoholuMKRPA w Grybowie prowadzi m.in. działania kontrolne w zakresie prawidłowości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Decyzję o obowiązku poddania się leczeniu podejmuje sąd rejonowy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora.

Pismo do Miejskiej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

Dane adresowe i kontaktowe:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grybowie
ul. Rynek 12
33 - 330 Grybów

Sekretarz Komisji:
tel. 18 445-01-40 wew. 47
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 - 15:00

Skład MKRPA:

 • Przewodniczący: Stanisława Blicharz
 • Z-ca Przewodniczącego: dr Kazimierz Solarz
 • Sekretarz: mgr Maria Cygan
 • Członkowie:
  • mgr Ewa Mordarska
  • asp. Roman Nowak
  • Józef Góra

Powrót do góry


OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Alkohol szkodzi zdrowiuReferat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Grybowie przypomina, przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego: pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesieniu opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Natomiast przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie
dla każdego rodzaju napojów alkoholowych!!!

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września) - dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie, skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Druk oświadczenia - do pobrania na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Grybowie

Powrót do góry


DRUKI DO POBRANIA


Pobierz plik PDF Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.
Plik PDF [238 kB]

Pobierz plik PDF Udzielenie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Plik PDF [267 kB]

Pobierz plik PDF Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Plik PDF [229 kB]

UWAGA: Aby pobrać plik proszę kliknąć na ikonkę. Do obejrzenia zawartości plików wymagane są aplikacje zewnętrzne typu: Adobe Reader, Microsoft Office, OpenOffice itp.

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty