REWOLUCJA ŚMIECIOWA


Segregacja śmieciSzanowni Państwo!

Od 1 kwietnia 2013 roku obowiązuje w Grybowie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Uwzględniając zdobyte przez nas w tym okresie doświadczenia zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kilku istotnych zmian. Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas modyfikacje usprawnią funkcjonujący system oraz przyczynią się przede wszystkim do optymalizacji kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które pomimo naszych działań ulegają ciągłemu wzrostowi.

Najistotniejsze zmiany:

 1. Nowy system znakowania pojemników i worków.

Wprowadzamy nowy system znakowania pojemników i worków do identyfikacji odpadów zmieszanych i segregowanych poprzez naklejenie odpowiednich etykiet z kodem kreskowym, które pozwolą na precyzyjne określenie ilości i rodzaju faktycznie odebranych odpadów komunalnych oraz przyspieszą ich odbiór. Wprowadzenie takiego systemu pozwoli nam także w przyszłości uniknąć różnego rodzaju nieporozumień, które stosunkowo często wynikały z ludzkiego błędu, polegającego np. na niedokładnym zapisie lub odczycie numeru ewidencyjnego. Etykiety z kodem kreskowym będziemy wydawać nieodpłatnie w Biurze Obsługi Klienta. Więcej informacji o systemie znakowania pojemników i worków znajdą Państwo w załączonej do niniejszej korespondencji ulotce informacyjnej.

 1. Gromadzenie kilku frakcji odpadów komunalnych w jednym pojemniku/worku.

Zmiana ta umożliwi Państwu gromadzenie w jednym pojemniku/worku (kolor żółty) następujących odpadów komunalnych: tworzywa sztuczne, papier, tektura, metal oraz odpady wielomateriałowe, które następnie wykonawca zobowiązany będzie do szczegółowego ich wysegregowania w rozbiciu na poszczególne frakcje. Przyjęte przez nas rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w jakimś stopniu „legalizuje” dotychczasową praktykę stosowaną przez większość odbiorców odpadów komunalnych. Decydując się na ten sposób odbioru odpadów segregowanych braliśmy również pod uwagę aspekt ekonomiczny tego rozwiązania, który powinien przyczynić się do optymalizacji kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

 1. Nadanie indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego właściciela gospodarstwa domowego.

W celu usprawnienia i udogodnienia Państwu dokonywania płatności wynikających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zdecydowaliśmy się na nadanie indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego właściciela nieruchomości. W tym celu przekazujemy Państwu częściowo wypełnione druki polecenia przelewu, w których należy uzupełnić jedynie pozycje „kwota”, należy ją również podać słownie. Kwota ta powinna być zgodna ze złożoną deklaracją. Nadal mogą Państwo dokonywać wpłat w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie, w takim przypadku również należy korzystać z dostarczonych Państwu blankietów. Wypełniony druk mogą Państwo zrealizować w dowolnym punkcie poboru opłat (bank, poczta, itp.).

 1. Istnieje możliwość składania deklaracji w formie elektronicznej.

Wypełnioną deklarację należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, z wykorzystaniem Platformy Elektronicznej Usług Publicznych ePUAP, przy czym załączniki do deklaracji mogą być załączone w formie PDF. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Co pozostaje bez zmian:

Segregacja śmieciW deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy samodzielne wyliczyć opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Opłatę należy uiścić w terminach określonych przez samorząd bez pisemnego wezwania czy uwiadomienia. W naszym przypadku wyznaczone zostały następujące terminy płatności: za I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 czerwca, za III kwartał do 15 września, za IV kwartał do 15 grudnia.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie organ wyda decyzję administracyjną w oparciu o własną bazę danych. Decyzja taka może być wydana również w przypadku podania nieprawdziwych informacji mających wpływ na ustalenie właściwej wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, np. zaniżenie ilości osób, które zamieszkują daną nieruchomość.

W razie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, rezygnacja z segregacji itd.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć n o w ą deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Określając nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa, w miarę możliwości staraliśmy się utrzymać dotychczasowe rozwiązania. Tak więc zostały zachowane aktualne terminy i częstotliwość odbioru odpadów oraz zasady ich gromadzenia. W dalszym ciągu będziemy wydawać bezpłatnie worki do segregacji odpadów.

Segregacja śmieciWywiązując się z nałożonego na nas obowiązku wyłonienia podmiotu odbierającego odpady, w dniu 16 października 2014 r. ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przystąpiły do niego dwie firmy tj. SITA Małopolska Sp. z o.o., oraz Surpap s.c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi.

Po szczegółowej analizie i ocenie złożonych przez wykonawców ofert przetarg został:

 • rozstrzygnięty w części dot. odbioru odpadów segregowanych na kwotę 102.816,00. Wyłoniony wykonawca to: SURPAP s.c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

 • unieważniony w części dot. odbioru odpadów zmieszanych.

Kolejny przetarg na zagospodarowanie i odbiór odpadów zmieszanych został ogłoszony dnia 31 października 2014 r., przystąpiła do niego tylko Firma SITA Małopolska Sp. z o.o. Również i w tym wypadku w przetarg został unieważniony.

Dnia 15 grudnia 2014 r. ogłoszono następny przetarg na zagospodarowanie i odbiór odpadów zmieszanych i został on rozstrzygnięty na kwotę 582.000,00 zł. Wyłoniony wykonawca to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o.

OSOBY FIZYCZNE

W związku z powyższym wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów przy zadeklarowaniu ich segregacji wyniesie odpowiednio:

 • 6 zł na miesiąc dla osoby , której budynek mieszkalny znajduje się w zabudowie zagrodowej*
 • 9 zł na miesiąc dla osoby zamieszkałej w pozostałych rodzajach zabudowy

W przypadku, gdy wytwórca odpadów nie zadeklaruje chęci ich segregacji, wówczas wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniesie odpowiednio:

 • 9 zł na miesiąc dla osoby, której budynek mieszkalny znajduje się w zabudowie zagrodowej*
 • 12 zł na miesiąc dla osoby zamieszkałej w pozostałych rodzajach zabudowy

PODMIOTY GOSPODARCZE

W związku z powyższym wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów przy zadeklarowaniu ich segregacji wyniesie odpowiednio:

 • za pojemnik (worek) 120l - 21,00 zł
 • za pojemnik 1.100,00 zł - 138,50 zł
 • za kontener 7m3 i więcej - 126,00 zł za 1 m3

W przypadku, gdy wytwórca odpadów nie zadeklaruje chęci ich segregacji, wówczas wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniesie odpowiednio:

 • za pojemnik (worek) 120l - 31,00 zł,
 • za pojemnik 1.100,00 zł - 184,00 zł,
 • za kontener 7m3 i więcej - 168,00 zł za 1 m3

Przypomnieć należy, że warunkiem naliczenia niższej opłaty jest poprawna segregacja odpadów.

Odbiorca odpadów jest zobowiązany do wzmożonej kontroli prawidłowej segregacji surowców w czasie ich odbioru. Odpady nieprawidłowo wysegregowane zostaną zaliczone do zmieszanych, co zwiększy koszt ich odbioru, którym obciążony zostanie właściciel.

Dodatkowych informacji na temat nowej ustawy śmieciowej oraz pomoc w wypełnianiu deklaracji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

"Pamiętaj! Poprawnie segregując, zapłacisz mniej"

Burmistrz Miasta Grybów

_____
*zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty