PYTANIA I ODPOWIEDZI


 1. InformacjaCo będzie jak deklaracja nie zostanie złożona?
 2. Co stanie się jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?
 3. Czy mieszkańcy bloków komunalnych i spółdzielczych mogą segregować odpady komunalne indywidualnie?
 4. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 5. Czy będzie nadzór nad segregacją odpadów przez mieszkańców?
 6. Do kiedy należy złożyć deklarację?
 7. Gdzie mam składować obierki z warzyw i owoców?
 8. Jakie rodzaje odpadów mam segregować i czy muszę wszystkie rodzaje odpadów wysegregować?
 9. Czy w pojemniku na odpady zmieszane można gromadzić wszystkie nie wysegregowane wcześniej odpady?
 10. Czy obowiązek wprowadzenia sytemu gospodarowania odpadami wg znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powstaje dopiero z dniem 1 lipca 2013r. czy można wprowadzić go wcześniej?
 11. Czy gmina mając własną spółkę, która spełnia wszystkie wymogi dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych może jej powierzyć realizację tego zadania na obszarze własnej jednostki?
 12. Jakie obowiązki w zakresie segregacji i recyklingu ma gmina?
 13. Co się stanie, jeżeli gmina nie osiągnie poziomów recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji?
 14. Jak prawidłowo segregować odpady?
 15. Załóżmy, że zadeklaruję, że będę segregował śmieci. Zdarzy mi się jednak wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane papier, butelkę plastikową, metal. Czy będzie to oznaczało, że nie segreguję odpadów?
 16. A co się stanie jak będę palił śmieci?

 1. Co będzie jak deklaracja nie zostanie złożona?

Jeżeli wytwórca odpadów nie złoży deklaracji, wówczas Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 60 ustawy). Zaznaczyć należy, że wysokość opłaty (wobec braku informacji dot. segregacji odpadów) ustalona zostanie wg wyższej stawki.

Powrót do góry


 1. Co stanie się jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane jest niższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela wyższej opłaty.

Powrót do góry


 1. Czy mieszkańcy bloków komunalnych i spółdzielczych mogą segregować odpady komunalne indywidualnie?

Deklarację w imieniu spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, składają ich zarządy. One również są odpowiedzialne za zorganizowanie segregacji odpadów przez najemców lokali. Segregacja odbywać się będzie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (dzwonach). Jednak jeżeli mieszkańcy będą chcieli prowadzić indywidualną segregację, można tym celu pobrać w Urzędzie Miejskim worki. Pragniemy jednak poinformować, że tego typu segregacja nie będzie skutkowała dodatkową ulgą w opłacie "śmieciowej", tak jak to miało miejsce poprzednio. Indywidualnie wysegregowane odpady będą odnotowywane przez Urząd Miejski pod numerem rekordu i na razie dopisywane do segregacji danej spółdzielni czy też wspólnoty.

Powrót do góry


 1. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklaracja jest to dokument, w którym właściciel nieruchomości ustala opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jaką będzie uiszczał w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie. Na terenie naszego miasta deklarację składają wszyscy wytwórcy odpadów (zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz inne, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne). W przypadku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w deklaracji, osoby, które ją złożyły nie otrzymają już żadnej decyzji.

Powrót do góry


 1. Czy będzie nadzór nad segregacją odpadów przez mieszkańców?

Tak. Firma wywozowa jest zobowiązana informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. Według art. 9n ust. 3 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości wskazuje tych właścicieli, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny ze złożoną deklaracją.

Powrót do góry


 1. Do kiedy należy złożyć deklarację?

W roku 2014 deklarację należało złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2014 roku. Każda kolejna deklaracja powinna być złożona w przypadku powstania zmiany będącej podstawą naliczenia opłaty, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość itp.).

Powrót do góry


 1. Gdzie mam składować obierki z warzyw i owoców?

Obierki z warzyw i owoców należy wrzucać do worka koloru brązowego.

Powrót do góry


 1. Jakie rodzaje odpadów mam segregować i czy muszę wszystkie rodzaje odpadów wysegregować?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, selektywnej zbiórce odpadów podlegają co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. W pkt. 6 ustawodawca dodatkowo wymienia, że punkty selektywnej zbiórki zabezpieczają odbiór zbieranego selektywnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. a stanowi, że selektywnemu zbieraniu i odbieraniu podlegają również przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady zielone. Ilość frakcji podlegającej segregacji jest zatem bardzo duża. Urząd Miejski w Grybowie będzie badał przede wszystkim prawidłowość segregacji podstawowych frakcji odpadów tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowań wielomateriałowych, w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne będą odbierane w ramach tzw. "zbiórki objazdowej". Termin zbiórki zostanie podany do wiadomości mieszkańców poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grybowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty m.in. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń i słupach ogłoszeniowych.

Powrót do góry


 1. Czy w pojemniku na odpady zmieszane można gromadzić wszystkie nie wysegregowane wcześniej odpady?

Nie. W pojemnikach na odpady zmieszane nie wolno umieszczać olejów odpadowych, rozpuszczalników, alkalidów, kwasów, odczynników fotograficznych, farb, tuszy, farb drukarskich, klejów, lepiszczy, żywic zawierających odpady niebezpieczne, detergentów zawierających odpady niebezpieczne, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( nawet jeżeli jest to sprzęt małogabarytowy), pestycydów, lekarstw, odpadów sanitarnych z gospodarstw domowych, odchodów zwierzęcych, zużytych opon, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Powrót do góry


 1. Czy obowiązek wprowadzenia sytemu gospodarowania odpadami wg znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powstaje dopiero z dniem 1 lipca 2013r. czy można wprowadzić go wcześniej?

Termin 1 lipca 2013r. jest ostatecznym terminem, do jakiego gminy muszą wykonać wszystkie postanowienia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli dana jednostka samorządu terytorialnego jest przygotowana wcześniej do wprowadzenia nowego systemu, sama określa termin jego stosowania. Nowelizacja ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i praktycznie od tego momentu można było wprowadzać nowe zasady postępowania z odpadami.

Powrót do góry


 1. Czy gmina mając własną spółkę, która spełnia wszystkie wymogi dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych może jej powierzyć realizację tego zadania na obszarze własnej jednostki?

Nie. Art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych.

Powrót do góry


 1. Jakie obowiązki w zakresie segregacji i recyklingu ma gmina?

Na podstawie art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r.:

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; (odpowiednio w latach: 2012r. - 10%, 2013r. - 12%, 2014r. - 14%, 2015r. - 16%, 2016r. - 18%, 2017r. - 20%, 2018r. - 30%, 2019r. - 40%, 2020r. - 50%);

 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo ( odpowiednio w latach: 2012r. - 30%,2013r. - 36 %, 2014r. - 38 %, 2015r. - 40%, 2016r. - 42%, 2017r. - 45%, 2018r. - 50%, 2019r. - 60%, 2020r. - 70%).

Na podstawie art. 3c cyt. pow. ustawy gminy zobowiązane są ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 1. do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 2. do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

  Powrót do góry


 1. Co się stanie, jeżeli gmina nie osiągnie poziomów recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji?

Gmina, która nie osiągnie odpowiednich poziomów, o których mowa w pytaniu, podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

 1. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,

 2. ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  Powrót do góry


 1. Jak prawidłowo segregować odpady?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby maksymalnie zmniejszyć objętość wyrzucanych odpadów - posklejajmy papierowe kartony oraz pudełka, zgniećmy plastikowe butelki po napojach i odkręćmy z nich nakrętki, tak, aby zgniatając butelkę powietrze mogło się z niej swobodnie wydostać. Ten sposób gromadzenia odpadów ma szczególnie istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy uiszczają opłatę od ilości oddanych worków lub pojemników. Konieczne jest również, by wyrzucane przez nas opakowania nie zawierały resztek jedzenia oraz napojów. Odpady, które nie wymagają selektywnego zbierania, można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Powrót do góry


 1. Załóżmy, że zadeklaruję, że będę segregował śmieci. Zdarzy mi się jednak wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane papier, butelkę plastikową, metal. Czy będzie to oznaczało, że nie segreguję odpadów?

Kontrolę prawidłowości segregowania opadów będzie wykonywał przedsiębiorca odbierający odpady. W przypadku, kiedy stwierdzi on występowanie odpadów zmieszanych w workach na odpady segregowane lub gdy w roku na dany rodzaj odpadów będą się znajdować jeszcze inne frakcje odpadów segregowanych (np. szkło i odpady biodegradowalne), wykonawca odbierze je jako odpady zmieszane i powiadomi o tym Urząd. Wówczas zostanie wydana decyzja administracyjna, w której dla właściciela nieruchomości zostanie naliczona wyższa opłata, jak za odpady niesegregowane. Pojedyncze odpady nadające się do segregacji, które znajdą się w pojemniku na odpady zmieszane nie oznaczają, że właściciel nie segreguje odpadów. Zdarza się bowiem często, że papier lub butelka plastikowa są zabrudzone (np. tłuszczem) i nie mogą być wrzucone do worka na odpady segregowane.

Powrót do góry


 1. A co się stanie jak będę palił śmieci?

Spalanie śmieci szkodzi zdrowiu. Wiele osób postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety jest to tylko oszczędność pozorna. W trakcie spalania odpadów - butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajkach. Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń. Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Powrót do góry


Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty